Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก

๒. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

๕. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล

๖. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา

 

นโยบายและเป้าหมาย

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ - พัฒนาความพร้อมของนักเรียน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง / มีคุณภาพ

(๒) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน ให้สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

(๓) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัย รักการอ่าน - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา - นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ - นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทำความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักทำประโยชน์ต่อสังคม - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

(๔) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ - พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

(๕) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่