Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

          “โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘”

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพ เป็นพลเมืองโลก

๒.ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

๔.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

๕.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล

๖.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา