11/17 2555

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

สีแดง-น้ำเงิน-เหลือง

  สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็งกล้าหาญ

สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีระเบียบวินัย

  สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพเรียบร้อย