Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์84 หมู่ 13 ถนน แจ้งสนิท ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130 ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการปี2561

วงโปงลางโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมแสดงในงานคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 14 มิถุนายน 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
รับการนิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
จาก สพม.26 วันที่ 13 มิถุนายน 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่
จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการดำเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่ตักสิลา 4.0 อำเภอกุดรัง
ปีงบประมาณ 2562
โดยมีนายเลอศักดิ์ สิงห์สุทธิจันทร์ นายอำเภอกุดรัง
เป็นประธานในการจัดโครงการ วันที่ 7 มิถุนายน 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
1.โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สพม.27
2.โรงเรียนนาดู่น้อยประชาสรรค์ อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สพม.27
3.โรงเรียนบ้านศรีอรุณ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ให้เกียรติเยี่ยมชมศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมัก จากใบไม้แห้ง
วันที่ 7 มิถุนายน 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.กุดรัง
ที่ได้ให้ความรู้เรื่อง โทษของยาเสพติด การปฏิบัติตัว
กฎหมายจราจร การปฏิบัติตามกฏจราจร
วันที่ 6 มิถุนายน 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562


ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 3 มิถุนายน 2562


ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ อาคาร 6 เหลี่ยมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2562


คุณครูทรงวุตร มาลาหอม นำตัวแทนนักเรียนชายชั้น ม.2
เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะสภานักเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมรณรงค์
"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562


วงสตริงคอมโบ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีราชาภิเษก
ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง มหาสารคาม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยการ วสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรพ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยหมัก
จากใบไม้แห้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีวงดนตรี NAPHOPITTAYASAN BAND
ร่วมบรรเลงให้ผู้ปกครองได้ชม วันที่ 24 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบพระคุณ
ดาบตำรวจสังเวียน คำหว้าแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.กุดรัง
ที่มาพบปะให้ความรู้หน้าเสาธง เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ยาเสพติดและผลกระทบ ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
การไม่ทะเลาะวิวาทการมีระเบียบวินัย การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและบายศรีสู่ขวัญ
ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 7 มีนาคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
และแสดงผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 4-5 มีนาคม 2562


นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.26
ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบที่ 3
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมรักษาดินแดน
ได้เข้าค่าย ณ ภูฝอยลม ตำบล ทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 24-25 มกราคม 2562


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24-25 มกราคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ได้รับเกียรติจาก ท่านเลอศักดิ์ สิงห์สุทธิจันทร์ นายอำเภอกุดรัง
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 21 มกราคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ พานิชานุรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ To Be Number One Idol


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ พานิชานุรักษ์ นักเรียนชั้น ม.5
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการ To Be Number One Idol


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.กุดรัง
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
ในเวลาเช้าและเวลาหลังเลิกเรียนของทุกๆวัน
วันที่ 8 มกราคม 2562


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วรรณพร ชาดง
ที่สอบได้ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จากจำนวนคนสอบทั้งหมด790 คน
สอบได้ตัวจริงลำดับที่ 29


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ได้รับรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) สพม.26
และรางวัลโรงเรียนส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ
วันที่3 มกราคม 2562


ผกท.พร้อมด้วย นศท.ชั้นปี 1-3
อำนวยความสะดวกจราจร งานมอบสิ่งของพระราชทานฯ
ณ อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
วันที่ 27 ธันวาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สพม.26
วันนี้ 24 ธันวาคม 2561


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหสารคาม
จัดกิจกรรม ITM ปันความรู้สู่โรงเรียน ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 13-14 ธ.ค.61


คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนชั้น ม.1-3
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับ อบต.นาโพธิ์
บริเวณตลอดแนวรั้วด้านหน้าโรงเรียน
วันที่ 14 ธันวาคม 2561


กิจกรรม YSF ยังสมาทฟาเมอร์จังหวัดมหาสารคามสัญจร
วันที่ 14 ธันวาคม 2561


นักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ชั้น ม.3
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประชาชนและผู้ด้อยโอกาสฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
วันที่ 29 พฤจิกายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
เชิญวิทยากรติววิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน
ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ทุกคน วันที่่ 26-27 พฤศจิกายน 2561


นายทรงศักดิ์ ชาวไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านธรรมพัฒนา หมู่ 15 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง
โดย นายเลอศักดิ์ สิงห์สุทธิจันทร์ นายอำเภอกุดรัง
เป็นประธานในพิธี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561


นักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเงิน จำนวน 12,633 บาท
ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยทั้ง 3 คน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมทำบุญอาคารโรงอาหารหลังใหม่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบคุณ
ท่านอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.26
และ ดร.นิพนธ์ ยศดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
ได้ไปเยี่ยมบ้านเรียนที่ประสบอัคคีภัย 3 คน และได้มอบเสื้อผ้า
พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือนักเรียน 5,000 บาท
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561


นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
มอบนโยบายปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอกุดรัง
ณ หอประชุมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561


นายทรงศักดิ์ ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมชุมชนต้อนรับกฐิน
จากบริษัทมหาสารคามเบเวอเรชที่วัดบ้านหนองแหน
ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
วันที่ 28 ตุลาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
เข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการนักเรียนฯ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนวาปีปทุม


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง วันที่ 13 ตุลาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์รับโล่ห์ Best practice
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ สพม. 26
กับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.อัมพร พินะสา
และนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมและด้านนวัตกรรม
ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 ตุลาคม 2561


เอ.เอส.มอเตอร์ไบท์ อำเภอกุดรัง
ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักเรียน
วันที่ 26 กันยายน 2561


นักเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number ONE Teen Dancercise
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.กุดรัง
พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ,ครูตำรวจแดร์ ตำรวจประสานโรงเรียน
และชุดสืบสวน ออกให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเบื้องต้น
การป้องกันตนเองครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 26 กันยายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
เชิญวิทยากรมาฝึกซ้อมวงโปงลาง ให้กับนักเรียน
วันที่ 22-23 กันยายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมประกวด Best practice ของโรงเรียน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 14 กันยายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 3 กันยายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอขอบคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ที่ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม
ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561


คณะครูและนักเรียนกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ได้เป็นวิทยากรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่
กลุ่มพัฒนาอาชีพอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 8 สิงหาคม 2561


ผกท. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์นำ นศท.ชั้นปีที่ 1-3
ฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกย่อยโกสุมวิทยาสรรค์
วันที่ 5-15 สิงหาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอขอบคุณ การนิเทศติดตาม และเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน โดยท่าน ศน.อภิชาติ เข็มพิลา และคณะ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561
วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561


ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์ราชการอำเภอกุดรัง
และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอกุดรัง
28 กรกรฎาคม 2561


ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองแหนวณาราม
ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดโครงการลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


วงโยธวาทิตโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน บริษัทมหาสารคามเบฟเวอเรจ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
เป็นเจ้าภาพและสถานที่ประชุมผู้บริหารสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.26
เป็นประธาน วันที่ 17 กรกฏาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561


คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 5 กรกฏาคม 2561


โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์


นายเสน่ห์ นนทะโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานในโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โดยใช้สถานที่โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์จัดโครงการ
วันที่ 3 กรกฏาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 27 มิถุนายน 2561


ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.ปลาย
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 26 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรม รำลึกบรมครู สุนทรภู่ กวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์
วันที่ 26 มิถุนายน 2561


ครูละเอียด มูลวิไล นำนักเรียน
รับโล่และนำเสนองานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มหกรรมพลังเยาวชนสร้างสรรค์ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น


นศท.ชั้นปี 2 จำนวน 2 นาย เข้ารับการฝึกหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหาร จราจร ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ได้รับเกียรติจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง
ให้เป็นสถานที่จัดประชุม อสม.อำเภอกุดรัง
”Smart kids 4.0 kudrung”
โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอกุดรัง
เป็นประธานในการประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดเข้าค่ายพัฒนาดนตรี นาฏศิลป์
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก อ.ประสาท จูมพล
และคณะจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดโครงการ เพศวิถีศึกษา
วันที่ 15 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้น ม.1 ชั้้น ม.4
และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561


โครงการคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
11 มิถุนายน 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดโครงการ
อบรมคุณธรรม ต้นกล้าความดี มีวินัยห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561
โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอกุดรัง
เป็นประธานในการจัดโครงการ


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอขอบคุณคณะท่านศึกษานิเทศ
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ขอขอบพระคุณ
นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการการจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมทั้งคณะเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
และนายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอกุดรัง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จากเหตุพายุลมแรง
ต้นไม้หักโค่นล้ม บริเวณภายในโรงเรียนได้รับความเสียหาย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ทำให้ต้นไม้โค่นล้มหลายตัน
ทับบริเวณรั้วกำแพงโรงเรียน บ้านพักครู และบริเวณต่างๆของโรงเรียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นม.1 และ ชั้น ม.4
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ทำการคัดกรองและจัดสอนเรียนปรับพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 9-11 พ.ค.61 จำนวน 3 ห้องเรียน


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
รับการประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมิณคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานเชิงบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย คณะกรรมการชุดที่ 1 และนางเบญจมาศ ฤาชา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26
เป็นประธานกรรมการ วันที่ 21 มีนาคม 2560


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดพิธีปัจฉิมจบการศึกษาปีการศึกษา 2560
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วันที่ 2 มีนาคม 2560


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนและร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 34 ปี
วันที่ 2 มีนาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนและร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 34 ปี
วันที่ 2 มีนาคม 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
มอบเข็มที่ระลึก อ.ย.น้อย ให้กับวิทยากร คณะครู
และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรม อ.ย.น้อย ในโรงเรียน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
ขอขอบคุณ ท่านศน.ไวรัช ตะวัน และ ท่าน ศน.อภิชาติ เข็มพิลา
ที่ได้มานิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม แนะนำ และเยี่ยมชม
การจัดการเรียนการสอน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
จัดติวเข้มให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
มอบเกียรติบัตร ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ให้แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุม


โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561