Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ หยุดเรียน ในวันที่ 23 - 25 พ.ค. 2557
ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 9/2557
เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ
โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
หยุดทำการตั้งแต่วันนที่ 23 - 25 พ.ค. 2557